Laddar ...
Sparar ...

Årsmöte Kisa Bilmuseum

Datum 2018-03-24 14:00 - 2018-03-24 16:00
Distrikt SMC Östergötland
Bana Årsmöte Kisa Bilmuseum
Kurstyp Övrigt
Kursansvarig Jan Paulsen 073-318 65 34
Platser kvar 1
Tider 14:00 - 16:00
Anmälan stänger 2018-03-21 12:00 Stängd
Pris: SMC-medlemmar - SEK
Pris: Ej medlem - SEK

Kursinformation

Kallelse till årsmöte
Sveriges Motorcyklister Östergötland kallar till årsmöte
2018-03-24 kl. 14.00 på Bilmuseet i Kisa, Tegelbruksvägen 3.
Medlemmar inbjudes till att deltaga. Föranmälan krävs för att erhålla enklare förtäring.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar, samt förslag från styrelsen eller Riks.
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Val av ordförande till styrelsen för ett (1) arbetsår
15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
15.1 Val av kassör för två (2) arbetsår
15.2 Val av sekreterare för ett (1) arbetsår
15.3 Val av vice sekreterare för två (2) arbetsår
15.4 Fyllnadsval av ledamot för ett (1) arbetsår
16. Val av eventuella suppleanter i enlighet med § 7.1
17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter enligt §11.1
18. Val av minst två ledamöter till valberedning enligt § 6
19. Övriga ärenden. Inga för länsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt
20. Mötets avslutande

Anmälan ej öppen