Laddar ...
Sparar ...

Årsmöte SMC Östergötland

Datum 2020-03-14 13:00 - 15:00
Distrikt SMC Östergötland
Bana Åtvidabergs Hotell och Restaurang
Kurstyp Övrigt
Kursansvarig Jan Paulsen 0733186534
Platser kvar 38
Tider 13:00 - 15:00
Anmälan stänger 2020-03-12 13:00
Pris: SMC-medlemmar - SEK
Pris: Ej medlem - SEK

Kursinformation

SMC Östergötlands årsmöte hålls kl. 13.00 på Åtvidabergs Hotell och Restaurang, Stenhusgatan 7, Åtvidaberg
För att erhålla kaffe och smörgås krävs anmälan om deltagande.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar, samt förslag från styrelsen eller Riks.
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Val av ordförande till styrelsen för ett (1) arbetsår
15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
15.1 Val av kassör för två (2) arbetsår
15.2 Val av vice sekreterare för två (2) arbetsår
15.3 Val av en (1) ledamot för två (2) arbetsår
16. Val av eventuella suppleanter i enlighet med § 7.1
17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter enligt §11.1
18. Val av minst två ledamöter till valberedning enligt § 6
19. Övriga ärenden. Inga för länsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt
20. Mötets avslutande

Föranmälan Deltagare

Med föranmälan tilldelas snabbt och smidigt en plats.

Dina personuppgifter (ändra om felaktiga)

Logga in för att se anmälda funktionärer


Dina kontaktuppgifter

Vänligen uppge ett mobilnummer vi kan nå dig på
Vänligen fyll i epost så vi kan skicka eventuell extra kursinformation!

Min ICE-information (nödkontakt)

ICE är kontaktinformation till anhöriga vid eventuell olycka.

Obs, fyll endast i om extra information är efterfrågad i kursanmälningsinformationen.

Du måste godkänna villkoren för anmälan till kurs hos SMC!